Reklamačný poriadok občianskeho združenia Andel Dental Academy – vzdelávacie podujatia

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tento Reklamačný poriadok občianskeho združenia Andel Dental Academy – vzdelávacie podujatia (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vo vzťahu k  vzdelávacím podujatiam Andel Dental Academy, ktoré zabezpečuje a poskytuje občianske združenie Andel Dental Academy so sídlom R. Dilonga 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 52 101 711, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Organizátor“), (ďalej len „Vzdelávacie podujatie/a“) upravuje práva a povinnosti ich účastníkov (ďalej len „Účastník/ci“) súvisiacich so spôsobom a podmienkami uplatnenia reklamačných nárokov Účastníkov vyplývajúcich z vád absolvovaných Vzdelávacích podujatí a spôsob a podmienky ich vybavenia zo strany Organizátora.
  2. Účastníkom v jednotlivých prípadoch sa rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá absolvovala Vzdelávacie podujatie a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvorila s Organizátorom zmluvu o účasti na Vzdelávacom podujatí (ďalej len „Zmluva“) v zmysle príslušných Všeobecných podmienok Andel Dental Academy (ďalej len „VP“)
  3. Účastníkom so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako spotrebiteľ pri uzatváraní a plnení nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 2. Uplatnenie Reklamácie
  1. Reklamáciu absolvovaného Vzdelávacieho podujatia je Účastník povinný uplatniť si u Organizátora, jeho vád, bezodkladne po ich zistení. Každá reklamácia sa posudzuje individuálne.
  2. Reklamáciu absolvovaného Vzdelávacieho podujatia je možné uplatniť výlučne len bezprostredne po absolvovaní príslušného Vzdelávacieho podujatia, a to vyplnením reklamačného formulára (ďalej len „Reklamačný formulár“) a jeho odovzdaním poverenému pracovníkovi Organizátora (ďalej len „Reklamácia“).
  3. Účastník je povinný v prípade Reklamácie uviesť v Reklamačnom formulári dátum absolvovania Vzdelávacieho podujatia, číslo preddavkového vyúčtovania, resp. číslo vyúčtovania a dôvod Reklamácie.
  4. V prípade, ak si Účastník Reklamáciu neuplatní spôsobom podľa predchádzajúcich bodov tohto článku Reklamačného poriadku, objektívne tak znemožní Organizátorovi posúdenie a vybavenie jeho Reklamácie, v dôsledku čoho Organizátor nezodpovedá za následne vzniknuté škody a dodatočné náklady Organizátora a rovnako aj nezodpovedá za nevybavenie Reklamácie Účastníka riadne a včas. V takomto prípade je Organizátor oprávnený Reklamáciu Účastníkovi zamietnuť.
  5. Nárok na uplatnenie Reklamácie vád absolvovaného Vzdelávacieho podujatia zaniká, ak vady Účastník spôsobil/vyvolal sám alebo sú spôsobené zásahom tretej osoby, a to najmä pri:
   1. neplnení/nedodržaní pokynov Organizátora,
   2. osobnej nezainteresovanosti alebo nezáujme Účastníka,
   3. neúčasti Účastníka.
 3. Vybavenie Reklamácie
  1. Organizátor prijme Reklamáciu uplatnenú si Účastníkom v súlade s príslušnými bodmi článku 2. Reklamačného poriadku prevzatím Reklamačného formulára od dotknutého Účastníka.
  2. Organizátor vybaví prijatú Reklamáciu čo možno najskôr, resp. do tridsiatich (30) dní od prevzatia Reklamačného formulára. Organizátor na základe posúdenia predmetu Reklamácie vybaví Reklamáciu – ukončí reklamačné konanie navrhnutím absolvovania (iného) Vzdelávacieho podujatia, vrátením účastníckeho poplatku alebo jej odôvodneným zamietnutím bez zbytočných prieťahov. Po márnom uplynutí zákonnej lehoty na vybavenie Reklamácie s výnimkou prípadov, na ktoré sa aplikuje bod 2.5. Reklamačného poriadku, má Účastník právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na absolvovanie (iného) Vzdelávacieho podujatia.
  3. V odôvodnených prípadoch si Organizátor vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania Reklamácie, o čom Účastníka riadne upovedomí.
  4. V prípade, ak sa zo strany Účastníka jedná o opakovanú neoprávnenú Reklamáciu, má Organizátor právo považovať takéto konanie Účastníka za zneužitie práv objednávateľa/spotrebiteľa a môže si voči takémuto Účastníkovi uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním takejto neoprávnenej Reklamácie.
  5. V prípade, ak posúdenie Reklamácie závisí od odborného posúdenia tretej osoby, postupuje Organizátor v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 4. Spoločné a záverečné ustanovenia
  1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie Reklamačného poriadku, pričom ním upravené znenie Reklamačného poriadku sa stáva pre Účastníkov záväzným okamihom jeho zverejnenia na webovej stránke Organizátora andelacademy.sk, pričom Účastníci majú možnosť si ho riadne prečítať a oboznámiť sa s jeho ustanoveniami v čase pred absolvovaním Vzdelávacieho podujatia prostredníctvom uvedenej webovej stránky.
  2. Toto znenie Reklamačného poriadku je účinné od 01.01.2019.

Andel Dental Academy